De fractie Onafhankelijk Rijswijk heeft bij de gemeente een WOB verzoek (Wet openbaarheid bestuur) ingediend om duidelijkheid te krijgen over het reilen en zeilen van de lokale omroep van Rijswijk, Stichting Omroep Rijswijk in samenwerking met Feel Good Radio.

Dick F. Jense: “Van het college kregen we een uitermate summiere beantwoording van onze vragen omtrent de verstrekte subsidiegelden aan Feel Good Radio. Daaruit kregen we niet het idee dat de gemeente een goed overzicht heeft van wat er met het subsidiegeld gebeurt. Daarmee komt er steeds meer een politieke smaak aan dit dossier te zitten. Dit, en de bemoedigende bijval die we vanuit veel (verwachte en onverwachte) hoeken uit Rijswijk ontvangen, zijn voor ons voldoende redenen om het onderzoek voort te zetten. Daarom hebben we een zogenaamd WOB-verzoek Daarin vragen we de gemeente om de volgende zaken:

  • laat ons de documenten zien waaruit duidelijk blijkt waarom besloten is om gelden te verstrekken, welke argumenten daartoe zijn besproken en wie daarbij betrokken zijn;
  • laat ons de ingediende aanvragen zien;
  • laat ons zien welke bedragen sinds 1 januari 2015 verstrekt zijn;
  • laat ons zien hoe de besteding van die bedragen sinds 1 januari 2015 verantwoord is.

We zijn heel benieuwd of het college op dit dossier de winkel op orde heeft… wordt vervolgd!”

De fractie Onafhankelijk Rijswijk heeft in hun bericht op hun website en facebook ook de letterlijke tekst van het WOB verzoek geplaatst (zie hieronder)

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van de onduidelijke beantwoording van de door Onafhankelijk Rijswijk aan het College gestelde artikel 42 vragen omtrent de rechtmatigheid van de aan Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good Radio verstrekte subsidies, verzoek ik u mij de volgende informatie/documenten te verstrekken:

  • Alle (concept) notities, memorandums, voorstellen, besluiten, notulen, aantekeningen, gespreksnotities of enige vastlegging of correspondentie anderszijds van dien aard, in voorbereiding en in uitvoering, formeel en informeel, in eender welke bezetting en ongeacht het gremium, in relatie tot de besluitvorming die heeft geleid tot de selectie van Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good Radio als lokale omroep, waaruit helder en onomwonden blijkt op basis van welke afwegingen en argumentatie tot het verstrekken van gelden (niet beperkt tot subsidie in het kader van de Mediawet) aan deze partij gekomen is, met ingang van 1 januari 2015 tot aan heden.
  • De door de Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good ingediende aanvraag/aanvragen voor het verkrijgen van subsidie en andere middelen (niet beperkt tot subsidie in het kader van de Mediawet), inclusief alle bijlagen, begeleidende notities en memorandums, gespreksnotities of enige vastlegging of correspondentie anderszijds van dien aard, vanaf 1 januari 2015 tot aan heden.
  • De door de gemeente gehanteerde financiële verslaglegging, verantwoording en onderbouwing met betrekking tot alle verstrekte middelen (niet beperkt tot subsidie in het kader van de Mediawet) aan Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good vanaf 1 januari 2015 tot heden. Daaruit dient tenminste te blijken (maar niet beperkt tot) de hoogte van de bedragen van verstrekte middelen.
  • De door Stichting Omroep Rijswijk / Feel Good aangeleverde verantwoording voor benutting van de ontvangen middelen, in welke vorm dan ook, alsmede enig en elk document waaruit blijkt dat de gemeente deze onderbouwing ook daadwerkelijk heeft gevalideerd en als zodanig de rechtmatigheid van de verstrekte gelden in voldoende mate van betrouwbaarheid kan worden aangetoond.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 14 juli 2017 toe te sturen.  Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Daartoe kunt u mij telefonisch bereiken op telefoonnummer 06-xxx of per e-mail op yyy@gmail.com.

Hoogachtend,

Dick F. Jense

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!