De fractie Onafhankelijk Rijswijk heeft enkele vragen gesteld over restafval en de rol die Avalex daarin speelt.

“Voor 6 februari 2018 staat het onderwerp “gemeenschappelijke regeling Avalex; het definitieve besluit omtrent de gemeenschappelijke regeling in gelijktijdige vergaderingen van de deelnemende gemeenten te nemen” aan de orde. Die beslissing stoelt op wetgeving, daar stemmen wij – vanzelfsprekend – mee in.

Een geheel andere discussie is, dat onze fractie essentiële keuzemogelijkheden voor de gemeentera(a)d(en) mist ten aanzien van het beleid van Avalex. Wij constateren voortzetting van jaren geleden ingezet beleid waarbij de vraag gerechtvaardigd is of dat beleid nog wel voldoende doelmatig is en met beheersbare kosten.

Fractie Onafhankelijk Rijswijk betwijfelt al langer of het scheiden van afval door de consument wel de meest wenselijke is. Onafhankelijk Rijswijk ziet, behoudens voor papier, gft, textiel en glas, aanzienlijk meer in het scheiden van afval door nascheiding. Onder andere de (toenemend) betreurenswaardige kwaliteit van brongescheiden afval1 is een belangrijke stoorfactor. Dit besef is ook geland in grotere gemeenten om ons heen, zoals Den Haag en Leiden: zij maken reeds de beweging naar nascheiding.

Voor zo ver Onafhankelijk Rijswijk bekend is wordt het afval uit het werkgebied van Avalex – zo veel mogelijk gescheiden – ingezameld en naar verwerker Twence Milieu per schip naar Hengelo vervoerd. Een afstand van zo’n 200 kilometer enkele reis. De luchtverontreinigende emissies van wegvervoer nemen relatief veel sterker af dan van de binnenvaart. Ter referentie: tussen 2007 en 2017 halveerde de fijnstof emissie van vrachtverkeer over de weg, waar die van de binnenvaart maar met 17% afnam.

Kortom: het scheiden van alle afval aan de bron heeft naar onze mening (en die van de experts) meer nadelen dan voordelen. Het geeft de burger extra werk; is lastig tot niet bij hoogbouw te realiseren; vergt een diversiteit aan scheidingsattributen zoals diverse soorten containers en een variatie aan inzamelvoertuigen.

Het vele af- en aanrijden van vrachtwagens van Avalex om deze afvalstromen met regelmaat in te zamelen, gevoegd bij de grote afstand waar het afval nu heen wordt getransporteerd, laat het zich niet moeilijk raden dat ons milieu hier niet bij gebaat is.

Daarnaast zijn er flinke voordelen te behalen door het vereenvoudigen van de werkwijzen bij het inzamelen. Het totaal zou derhalve ook nog tot financiële bezuinigingen kunnen leiden voor de deelnemende gemeenten en dus ook de burger.

Uit onderzoek en uitvoering door middel van nascheiding blijkt dat (gedeeltelijke) nascheiding een hoger rendement én een hogere kwaliteit afvalscheiding oplevert dan het scheiden van afval door de consument.

Algemeen bekend is dat de AVR op dit moment een zogenaamde na-scheidingsfabriek in aanbouw heeft die in juli 2018 zal worden opgeleverd. Deze fabriek krijgt een verwerkingscapaciteit van 220 kiloton. Zodra meer afval wordt voorzien wordt een ‘tweede lijn’ in deze fabriek gerealiseerd. Een aantrekkelijke gedachte om hiervan gebruik te maken met alle bovengenoemde voordelen van dien.”

Onafhankelijk Rijswijk wil van het College weten welke contracten voor verwerking Avalex nog meer heeft. Bovendien wil men weten welk restafval er wordt afgevoerd naar Twence Hengelo (200km) en op welke wijze.

Onafhankelijk Rijswijk wil ook weten wat de totale kosten zijn van transport (ophalen en wegbrengen door Avalex) en het ophalen en wegbrengen door derden; en wat de kosten zijn van de verwerking van de verschillende afvalstromen in totaal van alle deelnemende gemeenten. De fractie vraagt eveneens om samen met de gemeenteraad na te denken over nascheiding.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Rijswijk? Gratis abonneren!